מידע לספקים

ספקים יקרים!

באתר זה תוכלו למצוא מידע עדכני ושוטף בכל הקשור לעבודת האוניברסיטה עם ספקים.

אנו מזמינים אתכם להתעדכן בפרסומים באתר מכרזים והתקשרויות ובאתר מכירת ציוד.

בברכת המשך שיתוף פעולה פורה, 

יחידת הספקה

רישום ספק חדש | הזמנות רכש האוניברסיטה אספקות | חשבוניות ותשלומים 

 

 

רישום ספק חדש

במידה והאוניברסיטה החליטה להתקשר עם הספק הוא ירשם במערכת האוניברסיטאית.

לצורך הרישום, על הספק להעביר לאוניברסיטה:

 • טופס בקשה להעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק מלא וחתום
 • על הספק לציין את סוג המסמך אשר בכוונתו להגיש לאוניברסיטה כנגדו יבוצעו התשלומים
  (חשבונית מס, חשבונית עסקה וכו').
 • פרטי התקשרות עם הספק (אנשי קשר, טלפון, דוא"ל וכו')
 • הצהרת ספק
 • מסמך אבטחת מידע
 • אישור ניהול ספרים תקף מרשות המיסים
 • אישור ניכוי מס במקור תקף מרשות המיסים
 • אישור תיאום מס במקור תקף מרשות המיסים לצורך ניכוי מס במקור (עבור אדם שאין לו תיק ברשות המסים ואינו מוציא חשבונית מס/חשבון/קבלה)
 • הצהרת נותן השירותים
 • המחאה מבוטלת

תנאי התשלום הסטנדרטיים של האוניברסיטה הינם שוטף+30 ימים מתאריך קבלת החשבונית בהנה"ח ובלבד כי הספק הגיש עם החשבונית את כל המסמכים הנדרשים לתשלום.
התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק של הספק. 

 

 

הזמנות רכש האוניברסיטה

האוניברסיטה, כמוסד ציבורי כפופה לתקנות חובת המכרזים, התקשרויות של מוסד השכלה גבוהה ונוהל ההתקשרויות של האוניברסיטה. תקנות אלה קובעות הליך מסודר לביצוע התקשרויות עם ספקים בתחומים שונים, על פי הגדרות מפורטות.

 

אופן ביצוע הרכש האוניברסיטאי

הרכש האוניברסיטאי מבוצע בעיקרו בשני אופנים:

 • הזמנות המבוצעות עצמאית ע"י היחידות באוניברסיטה
  הזמנות מסוג: הזמנות קטנות, הזמנות מחירונים, הזמנות ישירות.
  הזמנות אלה מסומנות בקידומות 72-81 ונחתמות בחתימה ידנית על ידי מורשה החתימה. לפיכך, רק הזמנה חתומה היא הזמנה תקפה!
  דוגמא להזמנה קטנה
   
 • הזמנות המבוצעות באמצעות קנייני הרכש ביחידת הספקה
  הזמנות מסוג: רכש מקומי, רכש חו"ל. הזמנות אלה מסומנות בקידומות 1-30.
  הזמנות מאושרות במערכת הממוחשבת האוניברסיטאית ומסומנות בכך בטופס ההזמנה.
  דוגמא להזמנת רכש מקומי

 

הגורם המטפל בחשבוניות והמסמכים הנדרשים לתשלום משתנים לפי סוג ההזמנה, ראה פירוט בסעיף חשבוניות ותשלומים.

 

הערות כלליות להזמנות

 • המחירים המצוינים בגוף ההזמנה הינם סופים וכוללים את כל המיסים למעט מע"מ (ההיטלים, הוצאות הובלה, ביטוח וכיו"ב). לא תחול כל תוספת למחירים הנ"ל מכל סיבה שהיא, אלא אם צוין אחרת בגוף ההזמנה.
 • .תקופת האחריות המינימלית הסטנדרטית הינה 12 חודשים, באתר הלקוח. חודשי האחריות מוצגים בהזמנה) בשדה הערות שורה
 • .הספק לא יהא רשאי להעביר חיוביו ו/או זכויותיו שעפ"י ההזמנה, כולן או מקצתן, בכל דרך שהיא, לרבות שיעבודן ו/או המחאתן, לאחר או לאחרים, ללא הסכמת האוניברסיטה לכך בכתב ומראש


שינויים בהזמנה

 • עם קבלת ההזמנה באחריות הספק להודיע לרכז הרכז/מזמין על כל שינוי במהות ההזמנה (מס' ספק, כמות, מחיר וכו'). במקרים אלו אין לספק את הטובין/שירות עד לקבלת הזמנת רכש מעודכנת חתומה ע"י מורשי חתימה.
 • ​כל שינוי או סטיה מהמפורט בהזמנה טעונים תאום ואישור מוקדם ע"י המזמין. 
 • המזמין רשאי להגדיל ו/או להפחית ו/או לשנות את היקף ההזמנה ואת אופן ביצוע.
 • .שינוי בפריט ו/או מחיר  שצוין בהזמנה מחייב עדכון ההזמנה . במקרים אלו על הספק לידע מידית את המזמין בדבר השינוי
   

כל  שינוי יכנס לתוקף רק לאחר קבלת הזמנת רכש מעודכנת ומאושרת ע"י האוניברסיטה

 

אספקות 

אספקת שירות או מוצר תבוצע כנגד הזמנת רכש מאושרת ע"י מורשי החתימה כמצוין בהזמנה!

האוני' אינה מתחייבת לשלם לספק בגין אספקה שבוצעה ללא הזמנת רכש או כנגד הזמנה לא חתומה

 

 • את הטובין/שרות יש לספק ליעד משלוח המבוקש בשורת ההזמנה. כתובת האוניברסיטה (כשהיעד לקמפוס האוניברסיטה): רח' חיים לבנון 55, ת"א.
  ניתן להיעזר במפת האוניברסיטה
 • במסירת הטובין ביחידה יש לוודא זיהוי של מקבל הטובין. זיהוי שגוי לא יאפשר תשלום חשבון.
 • ​מועד ההספקה / הביצוע של השרות, כמצוין בגוף ההזמנה, הוא תנאי יסודי להזמנה, וכי כל איחור בהספקה/ביצוע מחייב אישור מראש מהמזמין. בכל מקרה של איחור בהספקה/ביצוע מעבר לתאריך המקורי, לא תאושר כל תוספת בין שינוי שער, מדד, מסים וכיו"ב.
 • הספק מתחייב כי הטובין/השרות יתאימו לדרישות המזמין וכן מתחייב הספק לפצות את המזמין בכל ההוצאות שתגרמנה למזמין עקב הספקת טובין/שרות באיחור ו/או אינם מתאימים לפרטי ההזמנה.
 • הספק מתחייב לשאת באחריות לטיב הטובין ותפעולם התקין וכן לטיב החומרים המושקעים בטובין לרבות להחליף, ו/או לתקן על חשבונו כל אשר יימצא פגום ו/או בלתי מתאים,  וזאת לפי דרישתו הראשונה של המזמין.
 • אספקת חומרים מסוכנים לשטח האוניברסיטה תבוצע בהתאם להיתר הרעלים של האוניברסיטה, יש לצרף גיליון בטיחות עדכני עבור כל חומר שבהזמנה.

 

 

חשבוניות ותשלומים 

 

הגשת חשבוניות לתשלום 

באחריות הספק להגיש את המסמכים הבאים ישירות לגורם המטפל באוניברסיטה (ולא למקבל הטובין/שירות) לצורך הטיפול בתשלום:

 

סוג הזמנה/
​​נושא

הזמנות המבוצעות עצמאית ע"י היחידות
הזמנה קטנה, מחירונים, ישירה
(קידומת הזמנה 72-81)

הזמנות המבוצעות ע"י קנייני יח' הספקה
הזמנת רכש מקומי
(קידומת הזמנה 10-30)

מסמכים נדרשים לתשלום
 1. חשבונית מקור/נאמן למקור חתום בחותמת מקורית + חתימה
 2. העתק הזמנה חתומה ע"י מורשה החתימה
 1. חשבונית מקור/העתק נאמן למקור חתום בחותמת מקורית+חתימה,
  בציון מס' הזמנת רכש.
 2. העתק הזמנה
חובה לציין את מס' ההזמנה על גבי החשבונית
גורם מטפל מדור ספקים ומוטבים,
יחידת חשבות, אגף כספים,
בניין מנהלה, קומה 1,
חדרים 115-116
מדור ספקים ומוטבים,
יחידת חשבות, אגף כספים,
בניין מנהלה, קומה 1,
חדרים 115-116

חשבוניות חתומות דיגיטלית יוגשו בצירוף המסמכים לכתובת:

supplyks@tauex.tau.ac.il    annashub@tauex.tau.ac.il
אנשי קשר לבירורים >>

         הערות ותנאים כלליים

א. מס' הע.מ/ח.פ/עמותה וכו' המצויין בחשבונית יהיה בהתאם מס' הספק בהזמנה.
ב. בגין הזמנה מסוג "הזמנה קטנה" (מסומנת בקידומת 72) ניתן להגיש חשבונית אחת בלבד.
ג. תאריך החשבונית לא יהיה מוקדם ביותר מיום אחד מיום מסירת הטובין/ביצוע השירות.
   יובהר כי האוניברסיטה אינה משלמת תשלומים מראש/מקדמות.
ד. יש לציין על גבי החשבונית ותעודת המשלוח את מס' הזמנת הרכש ומס' השורה בהזמנה,
    מק"ט יצרן ותיאור קצר של הטובין/שירות.
ה. ספק מסוג 'עוסק פטור' אשר אינו מפיק חשבוניות יגיש חשבון/דרישה לתשלום/קבלה.
ו.  על מנת להבטיח תשלום במועד יש להגיש את המסמכים בסמוך לאספקה
    ולא יאוחר מ - 7 ימים מתאריך החשבונית.

 

התשלום לספק יבוצע בכפוף להגשת כל המסמכים הנדרשים כפי שפורטו לעיל.
עיכוב בהגשת המסמכים, אי הגשתם במלואם או אי מסירתם ישירות לגורם המטפל הרלבנטי
עלולים להוביל לעיכוב התשלום.

 

תשלום לספק

א. התשלום לספק יבוצע עפ"י תנאי התשלום שהוגדרו בהזמנת הרכש.
ב. התשלום מותנה בכך שהספק העביר לאוניברסיטה את טופס את טופס ההעברה הבנקאית
    הנהוג באוניברסיטה 
לביצוע תשלום מס"ב כשהוא מלא וחתום. 
ג.  ככלל, התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית מרוכזת ישירות לחשבון הבנק של הספק. 
ד. תנאי תשלום יהיו בהתאם למצוין בהזמנה ובלבד כי הספק המציא לאוניברסיטה את טופס
    ההעברה הבנקאית כשהוא מלא וחתום. עיכוב בהמצאת הטופס יביא לעיכוב במועד ביצוע התשלום.
ה. לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית לחשבון הספק תשלח לספק הודעת תשלום אשר תכלול את
    פרטי התשלום שבוצע (מועד ההעברה, מספרי חשבוניות ששולמו וכו').

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>